Сравни:

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ:

 1. Гаранционното обслужване на климатизатора се извършва от оторизирания монтажен център, извършил монтажа.
 2. Гаранцията на климатизатора е валидна за фабрични дефекти по вина на производителя.
 3. Изисквайте точно и пълно попълване на гаранционната карта! Ако гаранционната карта е неправилно или неточно попълнена, тя не е валидна, което води до отпадане на гаранцията на климатизатора.
 4. Гаранцията не е валидна в случай, че климатизаторът не е правилно избран за помещението, което трябва да обслужва.

За правилен избор на климатизатор се консултирайте в оторизирания център, от който го закупувате.

В случай, че оторизираният монтажен център избере неправилно климатизатора, носи изцяло материално отговорност за отстраняване на повредите, възникнали през гаранционния срок.  

ИНСТРУКЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КЛИМАТИЗАТОРИ:

Уважаеми дами и господа, във връзка с осигуряване на гаранционната поддръжка, потребителят на климатичните инсталации би трябвало да осигури нормална работа на съоръженията, като спазва следните инструкции и препоръки:

 1. Да се осигури работа на климатизатора при затворени врати и прозорци на помещението, в което е монтиран.
 2. Изключването или превключването на климатизатора да се извършва само чрез дистанционното управление.
 3.  Да се осигури наличието на постоянно електрозахранване 220/50Нz. Проверете надеждността на контакта между щепсела и електрическата мрежа. Ако не светят индикаторните лампи на вътрешното тяло, проблемът е във Вашето електрическо захранване.
 4. Климатизаторите не бива да бъдат покривани, палени, удряни и т.н.
 5. В случай на теч от вътрешното тяло на климатизатора проверете дали дренажната тръба отвън не е запушена или прегъната.
 6. Клиентът е длъжен да осигури почистване на въздушните филтри един път /1/ месечно (по начина, подробно описан в "Инструкция за експлоатация")
 7. При съмнения за повреда (шум, липса на вентилационен, охлаждащ или отоплителен ефект, проблеми от електрически характер, теч от вътрешното тяло и др.), проверете дали горните изисквания са спазени и ако е така, изключете климатизатора с дистанционното управление и уведомете незабавно фирмата-доставчик.
 8. При предизвикване на сервизно посещение без основателна причина или за отстраняване на повреда, възникнала вследствие на неправилна експлоатация от страна на клиента, същият се задължава да заплати изцяло извънредните разходи.

 

ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОТКАЗВА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 1. Когато не са спазени условията за монтаж и експлоатация.
 2. Когато е правен опит за отстраняване на дефект от купувача или от други неупълномощени лица.
 3. При  дефекти, възникнали от електрозахранване извън нормите.
 4. При дефекти, възникнали поради замърсен топлообменници на вътрешното или външно тяло. Моля, следете вътрешния и външен топлообменник (алуминиевите ламели) да бъдат чисти от прах, мъхове, листа и други наслоявания. В случай, че забележите замърсяване, моля обърнете се към монтажния център за извършване на профилактика. Профилактиката не е предмет на безплатно гаранционно обслужване.
 5. При дефекти, възникнали поради замърсени филтри. 

НЕ СА ПРЕДМЕТ НА БЕЗПЛАТНО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

 1. Смяната на батериите на дистанционното управление;
 2. Почистване на филтрите и топлообменниците;
 3. Повреди, възникнали от токов удар или гръмотевица;
 4. Повреди, възникнали вследствие на природни или стихийни бедствия (пожари, наводнения, бури и други);

Гаранцията не се отнася за аксесоари и консумативи.