Сравни:

Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL

Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата. Българските банки, които участват в Програмата REECL, са:

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по Програма REECL има право да ползва безвъзмездна помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.
Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:

  •  Енергоспестяващи прозорци
  •  Газови котли
  •  Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
  •  Слънчеви колектори за топла вода
  •  Охлаждащи и загряващи термопомпени системи
  •  Фотоволтаични системи
  •  Aбoнатни станции и сградни инсталации
  •  Газификационни системи
  •  Рекуперативни вентилационни системи

Формуляри за участие


Необходимо е да се попълнят подходящите формуляри за участие, за да се кандидатства за кредит и за безвъзмездна помощ по Програмата за енергийна ефективност в дома. Формулярите за кредит са различни за всяка участваща банка. Молбата за кредит, подкрепена с писмена оферта от доставчик на енергоспестяващи подобрения в дома, трябва да бъде подадена в клон на участваща банка или в магазин на оторизиран от нея доставчик. След успешно завършване на енергоспестяващия проект, кредитополучателите трябва да разпечатат и попълнят Формуляра за безвъзмездна помощ, който се подава в клона на финансиращата банка, заедно с протокол за извършени работи и оригинална фактура, която съдържа поне: дата, име и адрес на доставчика или монтажника; техническа спецификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата.

Ако имате допълнителни въпроси, може да ги зададете на телефон 02/8133 253, електронна поща: info@reecl.org.